bạn trai của tôi và tôi


Chúng tôi đã cùng nhau cho ba tháng, vì vậy tốt, nó sẽ chăm sóc của tôi và tôi anh ta! Chúng ta đang sống một câu chuyện đẹp, không biến chứng, tôi hy vọng nó sẽ kéo dài!

2 comments:

The Pearline sea's said...

is it your boyfriend? he's pretty!

The Ragnarok said...

the date of the moment, I guess!